0 0 lang="en-US"> Helsedirektoratet ønsker koronasertifikat for å presse folk til å ta vaksinen – Politikeren
Site icon Politikeren

Helsedirektoratet ønsker koronasertifikat for å presse folk til å ta vaksinen

Advertisements
Read Time:3 Minute, 42 Second

• FHI har liten tiltro til at preventiv bruk av koronasertifikat kan forebygge smittespredning i vesentlig grad, men vurderer samtidig at effekten av koronasertifikat ikke er godt evaluert opp mot andre smitteverntiltak.

• Helsedirektoratet påpeker at en potensiell gunstig effekt ved preventiv bruk kan oppnås uten å ta en direkte restrisiko, i motsetning til ved nåværende bruk.

• Mange land har innført langt mer omfattende bruk av koronasertifikat enn Norge. Likevel er det svært vanskelig å trekke slutninger basert på grad av sertifikatbruk og smitteutvikling i andre land.

• Helsedirektoratet er åpen for preventiv bruk av koronasertifikat. Vi forslår i så fall å målrette preventiv bruk mot arenaer med høyest smitterisiko, der tiltaksbyrden ved koronasertifikat er begrenset (ikke-essensielle arenaer).

• Som vurdert i oppdrag 554 del 2, antas den potensielle effekten på smittespredning og vaksinasjonsdekning å være størst dersom testing ikke tilbys som alternativ for uvaksinerte.

Lettelser ifm. koronasertifikat bør knyttes til full beskyttelse, det vil si fullvaksinerte og personer som har gjennomgått covid-19-sykdom i løpet av de siste 12 måneder. Delvaksinasjon bør ikke lenger gi adgang på linje med full beskyttelse, skriver de.

Uenighet med FHI

Folkehelseinstituttet (FHI) er på sin side skeptiske til å innføre bruk av koronasertifikat til «preventiv bruk».

– FHI har liten tiltro til at preventiv bruk av koronasertifikat kan forebygge smittespredning i vesentlig grad, men vurderer samtidig at effekten av koronasertifikat ikke er godt evaluert opp mot andre smitteverntiltak, skriver Helsedirektoratet.

Men det stopper ikke der for I følget rapporten til Helsedirektoratet så kan det vitterlig se ut som koronasertifikat, tiltak og restriksjoner tilsynelatende ønskes innført ikke bare for covid-19 aleine og Omicron men faktisk av frykt for influensa, RS og Norovirus. Også Norovirus er et såkalt RNA virus.

“Det har blitt klart at den høye vaksinasjonsdekningen vi har i Norge ikke er nok til å stoppe smittespredning og sykelighet av covid-19. Smittetrenden i Norge er økende, og det er fare for at sykehusenes kapasitet vil overbelastes dersom det ikke iverksettes effektive tiltak. Vi går vintersesongen i møte, der covid-19 sammen med andre infeksjoner antagelig vil utgjøre en betydelig utfordring.”

Samtidig snakker vi jo ofte også om tvang eller ikke tvang men kommer helt frem I rapporten at de ønsker å presse folk til vaksine, dette er felles i alle land. De vet vaksinen ikke forhindrer smitte og de vet koronasertifikat ikke har noe som helst helsefaglige begrunnelser, det er kun et middel for å presse mennesker til å ta vaksine, to doser, tre doser og fire doser og neste vaksinevariant som kommer med tre nye doser.

I Tyskland blant annet godkjenner de for eksempel ikke J&J vaksinerte som fullvsksinerte lengre og krever at folk skal gå over på mRNA vaksiner for å få grønt koronasertifikat. Det handler ikke lengre om helse men makt og tvang. De som har tatt vaksinen eller er posetive til dosene tenker kanskje at det bare er å ta en dose og bli ferdig med det men hvor skal det egentlig stoppe?

Folkehelseinstituttet legger videre til grunn at koronasertifikat ikke skal brukes med formål om å motivere innbyggerne til å vaksinere seg. FHI vurderer at effekten av koronasertifikat på vaksinasjonsdekning vil være moderat til liten i Norge pga. allerede høy vaksinasjonsdekning, men at effekten vil kunne være noe høyere i områder eller befolkningsgrupper med lavere vaksinasjonsdekning.”

Helsedirektoratet mener derimot at koronasertifikat for å legge press på uvaksinerte er en god ide..

“Preventiv bruk av koronasertifikat skiller seg fra bruk av koronasertifikat etter gjeldende rett ved at koronasertifikat ikke brukes for å lette på et annet smitteverntiltak. Det ligger altså ikke et smitteverntiltak “i bunn” som koronasertifikatet skal lempe på. “

Helsedirektoratet legger til grunn at kravene i smittevernloven § 1-5 må være oppfylt for at koronasertifikat skal kunne tas i bruk preventivt. Det innebærer at bruken av koronasertifikat må være basert på en klar medisinskfaglig begrunnelse, være nødvendig av hensyn til smittevernet og fremstå tjenlig etter en helhetsvurdering. Prop. 91 L (2018-2019) presiserer følgende om kravet til medisinskfaglig begrunnelse: Kravet til medisinskfaglig begrunnelse skal ikke tolkes for strengt, og det er ikke krav om vitenskapelig bevist effekt. Det må også sees i forhold til både grad av smittetrussel og hvor inngripende tiltaket er. Smitteverntiltaket må som et minimum være relevant for den aktuelle sykdommen etter en medisinskfaglig vurdering.

Dr skal altså innføre koronasertifikat for et virus som er like mildt eller mildere enn influensa.. dette handler ikke om helse..

Trykk på bildet for å laste ned rapporten.

Happy
0 0 %
Sad
0 0 %
Excited
0 0 %
Sleepy
0 0 %
Angry
0 0 %
Surprise
0 0 %
Exit mobile version